Politici bevragen Minister Schippers over Zorgen na Coma

Reacties Off door
8 september 2014
Politici bevragen Minister Schippers over Zorgen na Coma

Vragen van de leden Keijzer (CDA), Dik-Faber (ChristenUnie) en Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de IKON-uitzending de Wachtkamer «Vechten voor hoop» (ingezonden 13 augustus 2014).

Vraag 1 Kent u de tv-uitzending van De Wachtkamer?

Vraag 2 Hoeveel comapatiënten verblijven momenteel in een daartoe toegerust revalidatiecentrum, in een verpleeghuis of thuis? Kunt u de cijfers uitsplitsen naar leeftijd?

Vraag 3 Hoe is op dit moment de comazorg in Nederland geregeld? Zijn er richtlijnen voor behandeling gebaseerd op leeftijd? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, is het dan correct dat patiënten van 25 jaar en ouder niet dezelfde behandeling krijgen als patiënten onder de 25 jaar? Is de comazorg in Nederland voldoende gespecialiseerd?

Vraag 4 Bent u bereid de zorg voor comapatiënten niet afhankelijk te laten zijn van hun leeftijd? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

Vraag 5 Is er sprake van verschillende vergoedingscriteria? Kunt u uiteen zetten hoe de vergoeding van comazorg is geregeld?

Vraag 6 Klopt het, zoals in de uitzending wordt aangegeven, dat de ene verzekeraar wel behandeling vergoedt en de andere niet? Zo ja, wat is hierover uw oordeel?

Vraag 7 Bent u bereid de stichting Zorgen na Coma uit te nodigen voor een gesprek? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?